Algemene voorwaarden VodiService diëtisten


1) In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diëtist: Professional die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. Zij is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
Cliënt: Natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die de diëtist consulteert.
Dieet: Voeding op medische indicatie.
Dieetadvisering: Advisering omtrent een dieet.
Voedingsadvies: Advies omtrent gezonde voeding zonder dat er sprake is van een medische indicatie

2 )De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van de diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.

3 )De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief), echter om voor vergoeding van de consulten in aanmerking te komen kan de zorgverzekeraar om een verwijzing van een arts vragen (zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar).

4 )De diëtist informeert de cliënt over de kosten van de dieetadvisering. Deze zijn 15 euro per kwartier. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten; dit is zowel direct als indirecte tijd die aan de begeleiding wordt besteed.

5 )VodiService heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dieetadvisering wordt in 2013 en 2014 vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige  zorgverzekeraars hebben ook een   aanvullende verzekering waarin dieetadvisering is opgenomen. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden/vergoedingen. De tijd die gedeclareerd wordt bestaat uit directe – en indirecte tijd.

6 )De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van het honoraria vanaf het eerste consult.

7 )Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraars waar de diëtist een contract mee heeft. Bij het ontbreken van een contract, een polis op restitutiebasis, of wanneer de verzekeraar niet vergoed, ontvangt de patiënt een rekening die hij dient te voldoen aan VodiService.

8 )Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.

9 )De tijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer van de diëtist heeft doorgebracht (direct patiëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).

10 )De cliënt moet een gemaakte afspraak met de diëtist ten minste 24 uur voor die afspraak annuleren als hij/zij verhinderd is. Bij latere annulering zal de diëtist het voorgenomen consult bij die cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.  Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Weekenddagen en een of meer erkende feestdagen worden niet meegerekend als werkdag.

11 )De cliënt kan te allen tijden de overeenkomst, met opgaaf van reden, beëindigen. De diëtist moet hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld, tenminste 3 dagen voor een gemaakte afspraak.

12 )De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

13 )De privacy van de cliënt is gewaarborgd. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Als de opdrachtgever en de cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt de diëtist geen gegevens met betrekking tot de cliënt aan de opdrachtgever tenzij de cliënt daartoe uitdrukkelijk zijn toestemming geeft. Overeenkomstig de gangbare praktijk zal de diëtist de arts/verwijzer rapporteren over de voortgang en de inhoud van de behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

14 )Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voorvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de diëtist.

15)De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De hulpverlener handelt conform deze wet. Een diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie en gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. U heeft altijd het recht om uw dossier in te zien. En er wordt alleen informatie aan derden doorgegeven als u daar toestemming voor heeft gegeven. Uw huisarts ontvangt altijd een schriftelijke rapportage aan het begin en aan het einde van de behandeling. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken.

16 )Bij klachten, bespreek dit eerst met uw diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijns, Postbus 1161, 3800BD Amersfoort.

www.vodiservice.nl

Betalingsvoorwaarden

1 )De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.

2 )Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

3 )Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

4 )Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.

5 )Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.


Tarieven

Tarieven 2022

Eerste consult, kort
(gesprek van 30 min en 30 min uitwerktijd)

€ 60,00

Eerste consult standaard
(gesprek van 45 min en 45 min uitwerktijd)

€ 90,00

Vervolgconsult 
(gesprek van 20 min en 10 min uitwerktijd)

€ 30,00

Kort vervolgconsult
(gesprek van 10 min en 5 min uitwerktijd)

€ 15,00

Voedingsberekening

 

€ 30,00

Eerste webconsult (20 min online en 25 min uitwerken)

€ 45,00

Vervolg webconsult (10 min online en 5 min uitwerken)

€ 15,00

Online voedingsdagboek coaching, voor 1 maand (is te verlengen per maand)

€ 40,00

E mail coaching, alleen na webconsult, voor 6 weken

€45,00  

Telefonisch of e-mail consult 

 

€ 15,00

Gouden regels voor samenwerking

Tien gulden regels Onderstaande regels zijn gebaseerd op de modelregeling diëtist – patiënt. In deze overeenkomst zijn de rechten en plichten van de diëtist en patiënt vastgelegd.

  1. Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen u als patiënt en de diëtist. Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken.
  2. Zowel u als de VodiService diëtist is verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.
  3. De VodiService diëtist heeft de plicht u duidelijk informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. De VodiService diëtist zal u informeren bij aanvang van en tijdens de behandeling. U als patiënt heeft de taak om informatie die van belang is, te verstrekken aan de diëtist. Alléén dan kan de diëtist u een goede behandeling bieden.
  4. De VodiService diëtist respecteert bij het adviseren en behandelen uw persoonlijke omstandigheden en wensen.
  5. U mag van de VodiService diëtist een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collegae en wint informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, zoals de behandelend arts.
  6. Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met een diëtist bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. U als patiënt dient het privéleven van de diëtist te respecteren.
  7. De VodiService diëtist houdt een dossier bij met de gegevens over de behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier. Op verzoek krijgt u tegen een geringe vergoeding een kopie van uw dossier.
  8. Bij aanvang van en tijdens de behandeling bent u in principe vrij in het kiezen van een diëtist.
  9. Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met de diëtist. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de klachtenbalie van de instelling of bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg in uw regio.
  10. Wel of niet vergoed? Is er onduidelijk of uw consult bij de diëtist nu wel of niet vergoed wordt? Neem gerust contact met ons op